WEBSITE X5 - artex-nova.sk

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

 

Spoločnosť ARTEX-NOVA s.r.o. ponúka tieto služby:


*  Strážna služba
*  Osobná ochrana
*  Poskytovanie zásahovej jednotky SBS na preverenie poplachov
*  Špecifické služby podľa požiadaviek zákazníka ako napr. obsluha plynových kotolní, tlakových nádob, zariadení a iné


V rámci strážnej služby vykonávame tieto činnosti:

*  Činnosť ohlasovne požiarov
*  Kontrola vstupu osôb do areálu
*  Kontrola vstupu vozidiel – oprávnenosť vjazdu
*  Vydávanie kľúčov – evidencia výdaja
*  Organizácia vstupu návštev
*  Kontrola vynášaného a zakúpeného tovaru
*  Vstup dodávateľských organizácií
*  Osobné obhliadky zamestnancov za účelom zamedzenia neoprávneného vynášania majetku zákazníka
*  Kontrola vozidiel – oprávnenosť vyvážania materiálu, kontrola dodacích listov
*  Obchôdzková činnosť za účelom zamedzenia narušenia objektu
*  Pomocné práce: obsluha plynových kotolní a technologických zariadení v mimopracovnom čase
*  Formou subdodávky zabezpečujeme dodávku a montáž zabezpečovacích zariadení kamerových systémov a EPS s následnou údržbou a
   revíziou dodaných systémov.
*  Taktiež môžeme zabezpečiť upratovacie práce.

Pre zefektívnenie ochrany objektu je v ponuke i možnosť umiestnenia strážneho psa do areálu spoločnosti odberateľa. Výhodou strážneho psa v objekte je po zachytení pachu    samotná signalizácia narušenia objektu a rýchlejšie vyhľadanie narušiteľa.

V spolupráci s odberateľom vypracujeme Organizačnú smernicu, ktorá upravuje vzťahy, práva, povinnosti zamestnancov odberateľskej organizácie a dodávateľských organizácií. Naša spoločnosť ďalej vypracuje systém ochrany objektu.

Zamestnanci našej spoločnosti sú špeciálne školení v oblasti odbornej prípravy pre výkon strážnej služby, absolvujú povinné školenia vedené k zvyšovaniu odbornej pripravenosti a úrovni poskytovaných služieb so zameraním na čo najlepšiu odbornosť pri výkone fyzickej ochrany majetku a osôb, etiku, prácu so služobným psom a výcvik v praktickej streľbe a sebaobrany. S prácou zamestnancov našej spoločnosti sú dlhoročne spokojní naši odberatelia, ktorými nie sú len tuzemské firmy a spoločnosti ale prevažne zahraničné spoločnosti vykonávajúce svoju činnosť na území SR a bankové inštitúcie.

Na základe doterajších skúseností rokujeme s potenciálnymi zákazníkmi o konkrétnych cenách za poskytované služby po oboznámení sa s predmetom ochrany, jeho špecifikami, náročnosťou a druhom služby ako aj s prihliadnutím na osobitné požiadavky zákazníka.

Všetky informácie a materiály obchodnej povahy pripravované alebo uskutočňované zákazníkom, najmä však jeho obchodné plány a zámery, formy a metódy výkonu bezpečnostnej služby, ďalej všetky dokumenty a plány týkajúce sa zabezpečenia ochrany považujeme za predmet obchodného tajomstva. Naši pracovníci sú povinní zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvedia v súvislosti s výkonom služby, s výnimkou prípadov, ak ich tejto povinnosti zbaví zákazník a v prípadoch, keď ide o skutočnosti týkajúce sa tretej osoby, tiež táto osoba. Táto povinnosť trvá aj po ukončení zmluvy o poskytnutí bezpečnostnej služby uzatvorenej so zákazníkom.

V prípade záujmu o spoluprácu dodáme k nahliadnutiu potrebné doklady a informácie o našej spoločnosti.
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky